2015

Terminy egzaminu maturalnego 2015

Część pisemna egzaminu maturalnego
data godzina 9:00 godzina 14:00
04.05.15 język polski - pp wiedza o tańcu - pp
wiedza o tańcu - pr
05.05.15 matematyka - pp język łaciński i kultura antyczna - pp
język łaciński i kultura antyczna - pr
06.05.15 język angielski - pp język angielski - pr
język angielski - dj
07.05.15 język polski - pr biologia - pp
biologia - pr
08.05.15 matematyka - pr wiedza o społeczeństwie - pp
wiedza o społeczeństwie - pr
11.05.15 fizyka i astronomia - pp
fizyka i astronomia - pr
filozofia - pp
filozofia - pr
12.05.15 język niemiecki - pp język niemiecki - pr
język niemiecki - dj
13.05.15 geografia - pp
geografia - pr
historia muzyki - pp
historia muzyki - pr
14.05.15 język rosyjski - pp język rosyjski - pr
język rosyjski - dj
15.05.15 chemia - pp
chemia - pr
historia sztuki - pp
historia sztuki - pr
18.05.15 język francuski - pp język francuski - pr
język francuski - dj
19.05.15 informatyka - pp
informatyka - pr
historia - pp
historia - pr
20.05.15 język hiszpański - pp język hiszpański - pr
język hiszpański - dj
21.05.15 język włoski - pp język włoski - pr
język włoski - dj

pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

 

Egzaminy ustne odbywać się będą według harmonogramu szkolnego w dniach od 4 do 29 maja 2015r.

Matura 2015

UWAGA MATURZYŚCI

Zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą ubiegać się o dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do swoich potrzeb.

Dokumenty obowiązujące przy ubieganiu się o dostosowanie warunków maturalnych:
- osoby niesłyszące – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
- osoby słabosłyszące – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
- osoby niewidome – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
- osoby słabowidzące – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
- osoby z niepełnosprawnością ruchową – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
- osoby z czasową niesprawnością rąk – zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

- osoby z afazją - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

- osoby z autyzmem, Zespołem Aspergera - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
- osoby z zaburzeniami komunikacji językowej - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza lub opinia rady pedagogicznej
- osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
- osoby z chorobami przewlekłymi – orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza
- osoby chore lub niesprawne czasowo - zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza
- osoby, które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej - pozytywna opinia rady pedagogicznej

- osoby z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z wczesniejszym kształceniem za granicą - pozytywna opinia rady pedagogicznej

- osoby niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Szczegóły dotyczące dostosowania warunków egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015znajdują się w zakładce Dostosowanie warunków zdawania egzaminu maturalnego bądź na stonie www.cke.edu.pl

Zainteresowani uczniowie proszeni są o kontakt z pedagogiem szkolnym p. Alicją Dobrzycką

Dostosowania warunków zdawania egzaminu maturalnego w 2015 roku

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. -> POBIERZ