2013

Matura 2013

UWAGA MATURZYŚCI

Zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2012 r. uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą ubiegać się o dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do swoich potrzeb.

Dokumenty obowiązujące przy ubieganiu się o dostosowanie warunków maturalnych:
- osoby niesłyszące – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
- osoby słabosłyszące – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
- osoby niewidome – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
- osoby słabowidzące – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
- osoby z niepełnosprawnością ruchową – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
- osoby z czasową niesprawnością rąk – zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza
- osoby z zaburzeniami komunikacji językowej - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza lub opinia rady pedagogicznej
- osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
- osoby z chorobami przewlekłymi – orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza
- osoby chore lub niesprawne czasowo - zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza
- osoby, które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej - pozytywna opinia rady pedagogicznej

Szczegóły dotyczące dostosowania warunków egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2012/2013 - Dostosowanie - Matura 2013 - plik PDF

Zainteresowani uczniowie proszeni są o kontakt z pedagogiem szkolnym p. Alicją Dobrzycką.