Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin organizowania i realizowania projektu edukacyjnego w Gimnazjum Nr 3

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu

 

opracowany na podstawie:

1.        Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843).

2.        ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 156 poz. 1046)

3.        ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)

§ 1

1.        Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2.        Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3.        Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści albo mieć charakter interdyscyplinarny.

4.        Dyrektor szkoły, na pisemny umotywowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów), w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, może zwolnić ucznia z realizacji projektu.

5.        W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 4, na świadectwie ukończenia gimnazjum  w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona

6.        Celem projektu jest kształcenie u uczniów:

1)       odpowiedzialności za własne postępy;

2)       podejmowania grupowych pomysłów;

3)       umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;

4)       rozwiązywania problemów w twórczy sposób;

5)       umiejętności stosowania teorii w praktyce;

6)       rozwój samoorganizacji i kreatywności;

7)       przygotowanie do publicznych wystąpień;

8)       naukę samodzielności i podejmowania aktywności;

§ 2

1.        Projekt realizowany jest przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych przypadkach jego realizacja może zostać dokończona lub przesunięta na klasę trzecią.

2.        Uczeń bierze udział w realizacji jednego projektu edukacyjnego, którego temat wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

3.        Udział w projekcie, o którym mowa w ust. 2, nie wyklucza uczestnictwa w innych projektach realizowanych w Gimnazjum Nr 3

§ 3

Czas trwania projektu powinien wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy i może być przedłużony przez opiekuna zespołu.

§ 4

1.        Szkoła zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków.

2.        Szkoła wspiera uczniów i opiekunów projektów w działaniach mających na celu pozyskanie wsparcia instytucji zewnętrznych i organizacji pozarządowych w czasie realizacji projektu.

§ 5

1.        Projekty edukacyjne realizowane są w zespołach wewnątrzklasowych lub międzyklasowych.

2.        Nad wyborem tematów i podziałem uczniów na zespoły projektowe czuwa wychowawca klasy.

3.        Ten sam temat projektu może być realizowany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka zespołów uczniowskich.

4.        Zespoły projektowe powinny liczyć od 2 do 6 uczniów. Dopuszcza się możliwość powiększenia składu zespołu projektowego za zgodą opiekuna projektu.

§ 6

1.        Na początku każdego roku szkolnego, w terminie do 30 września, wychowawca informuje uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem.

2.        W terminie do 15 października zespoły przedmiotowe dokonują analizy zgłoszonych tematów pod kątem możliwości ich realizacji, wykonalności, stopnia korelacji z podstawami programowymi, innowacyjności, spodziewanych efektów dydaktyczno-wychowawczych oraz atrakcyjności.

3.        W terminie do 31 października nauczyciele opiekunowie projektów przedstawiają dyrektorowi listę tematów z celami, opisem problematyki oraz dokumentacją, która będzie wymagana podczas realizacji projektu. Tematyka może uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów.

4.        Dyrektor szkoły ogłasza szkolną bazę projektów edukacyjnych. Proponowane tematy projektów udostępnia się uczniom na stronie internetowej szkoły.

5.        W terminie do 15 listopada opiekunowie projektów przeprowadzają spotkania z uczniami, udzielając wskazówek i odpowiadając na pytania.

6.        Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 30 listopada, wpisując się na listę przygotowaną przez opiekuna projektu i potwierdzając to własnoręcznym podpisem.

§ 7

1.        Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu. Jego zadania to:

a)        przedstawienie dyrektorowi szkoły listy tematów projektów możliwych do realizacji w danej klasie. Wybierając tematy należy uwzględnić program nauczania, program wychowawczy, plan pracy szkoły, zainteresowania i możliwości uczniów.

b)        omówienie scenariusza projektu z uczniami, którzy wybrali dany temat tzn.:

•       określenie celów i czasu realizacji projektu,

•       zaplanowanie form pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac projektowych;

•       dokonanie podziału zadań w zespole i ustalenie zasad współpracy,

•       określenie kryteriów oceny projektu,

•       zaplanowanie sposobu prezentacji i podsumowania projektu;

c)        przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia:

•       - karty projektu,

•       - karty oceny projektu,

d)         czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu;

e)        organizowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji;

f)          pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu;

g)        motywowanie uczniów do systematycznej pracy;

h)        pomoc w prezentacji projektu;

i)          ocena projektu;

j)           komunikacja z wychowawcą ucznia nt. jego udziału w projekcie;

2.        Nauczyciel niebędący opiekunem projektu jest zobowiązany do:

a)        udzielania konsultacji uczniom w zakresie tematu

b)        sprawowania opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji, zgodnie z ustalonym zakresem merytorycznym;

c)        współpracy z opiekunami projektów w zakresie działań projektowych oraz podczas końcowej prezentacji projektów;

§8

1.        Wychowawca klasy zobowiązany jest do:

a)        poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego,

b)        prowadzenia działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, w szczególności:

•       wyboru tematu projektu przez każdego ucznia klasy,

•       podziału na zespoły projektowe zgodnie z preferencjami uczniów i możliwościami opiekunów projektów, a w przypadku gdy uczeń nie dokona wyboru tematu projektu – włączenie go do określonego zespołu przy uwzględnieniu zainteresowań i możliwości ucznia

•       stałego kontaktu z opiekunami projektów,

•       monitorowania udziału uczniów w pracach zespołów,

•       przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom;

c)        uwzględnienia zaangażowania każdego ucznia w prace zespołu projektowego przy ustalaniu oceny zachowania po konsultacji z opiekunem projektu edukacyjnego,

d)        prowadzenia odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej, związanych z realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę).

e)        organizacji końcowej prezentacji projektów uczniowskich

§ 9

1.        Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu (np.: akademia, gazetka, przedstawienie, impreza szkolna, prezentacja multimedialna, film, apel okolicznościowy, lekcja poglądowa dla innej klasy, zebranie z rodzicami).

2.        Prezentacje uczniowskie odbywają się w zależności od potrzeb po zakończeniu poszczególnych projektów lub w ramach zadań wynikających z potrzeb szkoły. W zależności od tematyki projektu w prezentacjach jako obserwatorzy i zaproszeni goście mogą uczestniczyć:

a)        uczniowie danej klasy;

b)        rodzice uczniów;

c)        osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych, itp., z którymi wiązała się tematyka projektu;

d)        inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają za ważną i potrzebną ze względu na charakter projektu.

§ 10

1.        Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami przed jej dokonaniem.

2.        Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:

a)        pracę zespołową i indywidualną ucznia;

b)        sposób i jakość realizacji prezentacji projektu

c)        wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były planowane i powstały;

d)        samoocenę uczniów.

3.        Opiekun projektu informuje wychowawcę klasy o przebiegu realizacji projektu przez uczniów, ocenie projektu i poszczególnych uczniów.

4.        Ocena ma charakter opisowy, uwzględnia udział każdego ucznia należącego do zespołu w pracach projektowych i kończy się stwierdzeniem uogólniającym: „zaliczył/nie zaliczył udział w projekcie”, które jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych.

5.        Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu w konsultacji z nauczycielem(ami) przedmiotu na podstawie oceny opisowej, o której mowa w p.4.

6.        Ocena projektu edukacyjnego jest oceną cząstkową zachowania i nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie gimnazjum.

§11

Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum.

§12

1.        Sytuacje problemowe pojawiające się podczas realizacji projektów edukacyjnych rozstrzyga Dyrektor szkoły.

2.        Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu.