Terminarz rekrutacji absolwentów szkoły podstawowej

TERMINARZ REKRUTACJI
do II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu
na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Elblągu
na rok szkolny 2019/2020 odbywać się będzie drogą elektroniczną
poprzez stronę: https://www.eped.pl

Lp.

CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMINY

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do II LO w Elblągu wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 20a i art. 20f UoSO*)

6 maja 2019 r. (poniedziałek)
14 czerwca 2019 r. (piątek)

2.

dotyczy rekrutacji do oddziału dwujęzycznego

Złożenie wniosku o przyjecie do oddziału dwujęzycznego
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę postępowaniu rekrutacyjnym

6 maja 2019 r. (poniedziałek)

22 maja 2019 r. (środa)

3.

dotyczy rekrutacji do oddziału dwujęzycznego

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych

29 maja 2019 r. (środa)

4.

dotyczy rekrutacji do oddziału dwujęzycznego

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych

5 czerwca 2019 r. (środa)

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

21 czerwca 2019 r. (piątek)
– 25 czerwca 2019 r. (wtorek)

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do II LO w Elblągu oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

(w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 UoSO*)

do 1 lipca 2019 r. (poniedziałek)

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do II LO w Elblągu.

do 2 lipca 2019 r. (wtorek)

8.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki
w II LO w Elblągu, w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęciu do szkoły).

do 10 lipca 2019 r. (środa)

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do II LO w Elblągu.

(art. 20zc ust. 3 UoSO*) z uwzględnieniem art. 20zc ust. 6-9 UoSO*

11 lipca 2019 r. (czwartek)

Terminy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu na rok szkolny 2019/2020 są zgodne z Zarządzeniem nr 5 Warmińsko–Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r.


Pobierz PDF