Statut Stowarzyszenia Jagiellończyk

STATUT

Stowarzyszenia na rzecz rozwoju edukacji dzieci i młodzieży "Jagiellończyk”

Preambuła

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju edukacji dzieci i młodzieży "Jagiellończyk” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem rodziców, nauczycieli, uczniów, absolwentów i sympatyków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi szkolnemu i pozaszkolnemu dzieci i młodzieży, wytwarzaniu atmosfery zaufania i wzajemnego szacunku do instytucji oświatowych, samorządowych, rodziców i dzieci. Upowszechnianie społecznych postaw w zakresie działania stowarzyszenia, a także przyczynianie się do organizowania pomocy materialnej i organizacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz podejmowanie wszelkiej współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi, które będą podejmować działania wspierające działalność stowarzyszenia. Inicjowanie działań i pomocy materialnej w budowaniu nowoczesnego warsztatu metodycznego i dydaktycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju edukacji dzieci i młodzieży „Jagiellończyk”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. Nr 20, poz.104 z późn. zmianami), a także niniejszego Statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. Stowarzyszenie może używać znaków graficznych chronionych przez prawo.

§ 2

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Elbląg.

§ 4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 5
 1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą "Stowarzyszenie Jagiellończyk" z wyjątkiem dokumentów urzędowych
§ 6

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II

Cele i formy działania

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna a w szczególności:

 1. Wszechstronne wspieranie społecznej aktywności obywateli na rzecz edukacji, oświaty i ochrony zdrowia.
 2. Inicjowanie organizowania form wypoczynku i organizacji czasu pozaszkolnego w szkołach i poza nimi.
 3. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych wobec takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz innych.
§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działania na rzecz rozwoju edukacji i oświaty w szczególności poprzez:
  1. pomoc w zdobywaniu funduszy na remont i modernizację obiektów szkolnych,
  2. dofinansowanie ze środków własnych remontów i modernizacji obiektów szkolnych,
  3. pomoc w finansowaniu pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych,
  4. wspomaganie organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,
  5. finansowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci wymagających szczególnej opieki.
  6. organizację i wspieranie finansowania wycieczek szkolnych i wypoczynku dzieci i młodzieży,
  7. fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych dla uczniów pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej,
  8. finansowanie nagród i innych form motywacji w procesie edukacyjnym,
  9. wspieranie finansowe celów, działań i zadań szkolnych rad pedagogicznych.
 2. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej.
 3. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
 4. Zapobieganie patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu.
§ 10

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych na zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych oraz zadań należących do sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873) i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.
§ 12
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 13
 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację członka zwyczajnego. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
§ 14
 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
  3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
  4. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
  5. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
  3. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  4. dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.
§ 15
 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
 3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.
§ 16
 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
 4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 17
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 1 roku lub nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zebraniu,
  4. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.
 2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej "Walnym Zebraniem",
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej "Zarządem",
 3. Komisja Rewizyjna.
§ 19

W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§ 20

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie wynagrodzenia.

Walne Zebranie Członków

§ 21
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być:
  1. Zwyczajne
  2. Nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie później niż w terminie czterech miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.
 5. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 15 minut po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
 6. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
 7. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego porządku obrad.
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  1. Z własnej inicjatywy,
  2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej
  3. Na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 10. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 50% +1.
 11. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, którym może być Prezes Zarządu lub wiceprezes Zarządu.
 12. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.
§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. ustalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalenie statutu i jego zmian,
 3. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 4. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 6. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 9. nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
 10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 23
 1. Zarząd składa się z 5 osób, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona: Prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
 2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata
 3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarządu, Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu a w wyjątkowych sytuacjach przez wiceprezesa Zarządu.
§ 24

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
 2. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
 9. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
 10. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
 11. w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich,
 12. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.
§ 25

Prezes kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje jednoosobowo Stowarzyszenie wobec innych instytucji.

§ 26
 1. Do obsługi prac Stowarzyszenia Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora, finansowane ze środków Stowarzyszenia. Dyrektor zatrudniony przez Stowarzyszenie kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd.
 2. Biuro organizuje obsługę administracyjną Stowarzyszenia, działalność informacyjną i logistyczną,
 3. Dyrektor dysponuje wyznaczonymi uchwałą Zarządu środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność statutową Stowarzyszenia i jego obsługę.
 4. Na żądanie Zarządu, w terminie 30 dni dyrektor jest zobowiązany przedstawić Zarządowi lub Walnemu Zebraniu Członków lub Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z działalności biura.

Komisja Rewizyjna

§ 27
 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji i wiceprzewodniczącego.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.
§ 28

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. żądanie od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących całokształtu działalności Stowarzyszenia w celu skontrolowania, co najmniej raz w roku,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu
§ 29

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 30
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
§ 31

Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu a członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. Nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 3. Nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§ 32
 1. Środki finansowe na wykonywanie zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje ze składek członkowskich, środków z funduszy publicznych, grantów, kontraktów, zlecenia usług, świadczeń członków wspierających, darowizn, odsetek od kapitału, lokat i akcji.
 2. Na podstawie uchwały Zarządu, Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Walne Zebranie Członków.
§ 33

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
 2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz swoich członków, członków władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie władz Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
§ 34
 1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz zawierania umów i zobowiązań a także udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z drugim członkiem Zarządu.
 3. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić Dyrektorowi biura Stowarzyszenia pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 35
 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia "Jagiellończyk", nienastawione na osiąganie zysku, na rzecz, których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.
Komitet Założycielski:
 1. Andrzej Korpacki
 2. Wojciech Fontasiewicz
 3. Jacek Wojtasik